Недостиг на цинг

Цинк - От полските култури най-добър индикатор за недостиг на цинк е царевицата, при която между жилките на листата от основата докъм върха се появяват широки и тесни светлозелени, жълтобелезникави и матовопрозрачни ивици. Главните жилки запазват зеления си цвят. Понякога по долната част на петурата се появяват големи и малки жълтобелезникови петна, някои от които, а често и стъблото са без пигменти (хлороза-албинос); част от листата са твърди, изправени, тесни, дълги.

Недостигът на цинк се проявява най-часто при изтощаване на почвените резерви при интензивно реколтиране, при отглеждане на песъчливи, карбонатни или преварувани кисели почви, при богати на бавноразлагащо се органично вещество почви, при лоша почвена структура и др. При цинков недостиг растенията изостават силно в развитието, появяват се хлоротични петна между листните жилки, по-късно листата и цветните пъпки окапват.

 Липсата или недостигът на цинк предизвиква следните по-важни заболявания в растенията:

  • цинкова хлороза;
  • цинкова некроза;
  • хлороза-албинос;
  • междужилкова хлороза;
  • розетъчна болест;
  • дребнолистие.

Цинкова хлороза по царевицата

Симптоми. Хлорозата се появява неравномерно в посева, като на едни места засяга по-силно растенията, а на други те остават нормално развити. Първите признаци се забелязват още върху младите растения след фаза трети лист. В основата на листната петура се образуват жълтозелени, бледожълти или белезникави, надлъжно разположени широки ивици от двете страни на централния нерв, които не достигат до периферията и върха на листата. Най-често връхната третина на листните петури остава нормално зелена, поради което до изметляването двата най-горни листа, докато са още свити във формата на фунийка изглеждат незасегнати и нормално зелени. Когато се отворят се вижда, че в техните основи има хлоротични ивици, които не са ясно очертани от околната тъкан. По-късно те побеляват, а при по-силна проява част от тях некротират и това води до силно депресиране на растенията. Те са значително по-ниски, с по-малки кочани, изметляват и изсвиляват с 8 – 10 дни по-късно от здрвите.

ИЗТОЧНИК на вредата. За проявлението на цинков недостиг са необходими определени условия, най-важно от които е ниското съдържание в почвата на микроелемента цинк или неговото блокиране и превръщане в неусвоима за растенията форма. Карбонатните черноземи с алкална реакция на почвения разтвор и торенето с минерални фосфорни торове силно благоприятстват проявлението на болестта. По-масови прояви се наблюдават при предшественици захарно цвекло и слънчоглед и след ранна дълбока оран през юли – август на предшественика.

Нагоре